اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن عباسی

علوم دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

irgihuo.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد ادریسیان

علوم راهبردی دفاعی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

emailusefgmail.com

دبیر اجرایی

محمد بلخی

هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2005balkhigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسحاق طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhagmail.com

دکتر محمدجواد سبحانی فر

مدیریت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

284040gmail.com

دکتر محمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

civilica.com/p/110473
dsr.rashidigmail.com

دکتر اسماعیل اقبال

مطالعات فرهنگی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

esmail.eghbalgmail.com

دکتر مرتضی شیرودی

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

dshirodyyahoo.com

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hnedaeeyahoo.com

دکتر محمد ادریسیان

علوم دفاعی راهبردی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

emailusefgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حسن اسلامپور کریمی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

eslampur88gmail.com