دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399