بررسی نقش فرمانده مربی تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع))

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

فرمانده مربی در تربیت نسل جوان و آینده‌ساز نقش مهمی را ایفا می‌کند. ایشان خود را مکلف به پاسخگویی بداند تا بهتر بتواند در قلوب و افکار نیروهای تحت امر خود نفوذ کند و شوق و اشتیاق درونی و آمادگی اعضای یگان‌های نظامی را برای انجام داوطلبانه مأموریت‌های مختلف نظامی و مقابله سرسختانه با هرگونه تهدید محیا سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان دانشگاه افسری تربیت پاسداری امام حسین(ع) است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش توصیفی پیمایشی است و در بخش گردآوری اطلاعات پیرامون نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه، با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه با افراد تأثیرگذار و تجربه محقق در حد مقدور تلاش شده است که اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل معنویت، بنیه علمی و آمادگی جسمانی بر روی هم قادر به تبیین 64/2 درصد وابسته به روحیه هستند. میان متغیرهای مستقل وارد شده در روند رگرسیون، متغیرهای معنویت(0/318) درصد، و بنیه علمی (0/482) درصد بر روحیه دانشجویان مؤثر بوده و متغیر آمادگی جسمانی (0/074) درصد بر روحیه دانشجویان تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohammad Balkhi
  • Hassan Jabbari
Member of the Academic Board of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

-