بررسی نقش فرمانده مربی تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع))

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

فرمانده مربی در تربیت نسل جوان و آینده‌ساز نقش مهمی را ایفا می‌کند و باید خود را مکلف به پاسخگویی بداند تا بهتر بتواند در قلوب و افکار نیروهای تحت امر خود نفوذ کند و شوق و اشتیاق درونی و آمادگی اعضای یگان‌های نظامی را برای انجام داوطلبانه مأموریت‌های مختلف نظامی و مقابله سرسختانه با هرگونه تهدید مهیا سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان دانشگاه افسری تربیت پاسداری امام حسین(ع) است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و در بخش گردآوری اطلاعات پیرامون نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان، با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه با افراد تأثیرگذار و با استفاده از تجربه محقق، اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای معنویت، بنیه علمی و آمادگی جسمانی بر روی هم قادر به تبیین 64/2 درصد تأثیرگذاری بر افزایش روحیه دانشجویان هستند. میان متغیرهای وارد شده در روند رگرسیون، متغیرهای معنویت(0/318) درصد و بنیه علمی (0/482) درصد بر روحیه دانشجویان مؤثر بوده و متغیر آمادگی جسمانی (0/074) درصد بر روحیه دانشجویان تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the educational instructor commander in increasing the morale of students (Case study: Imam Hussein University of Officers and Guards Training)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Balkhi
  • Hassan Jabbari
Member of the Academic Board of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The instructor commander plays an important role in educating the young and promising generation and should consider himself responsible so that he can better penetrate the hearts and minds of the forces under his command and increase the inner enthusiasm and readiness of members of military units to volunteer for various missions and stubbornly confront any threat. The purpose of this study is to investigate the role of training commanders in increasing the morale of students of Imam Hussein (AS) Guards Training University. This research is applied in terms of purpose and the research method is descriptive survey and in the section of collecting information about the role of educational commanders in increasing students' morale, using the library method and referring to existing documents, a questionnaire with influential people and using the researcher's experience the required information has been collected. Findings show that the independent variables of spirituality, scientific vigor and physical readiness can explain 2/64 of the dependence on morale. Among the independent variables included in the regression process, the variables of spirituality (. /318) percent and academic strength (. /482) percent had an effect on students 'morale and physical readiness variable (./.74) percent had no effect on students' morale. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Morale
  • Spirituality
  • Training Commander
  • Imam Hussein (AS) Officer University and Guard Training