امکان‌سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

سبک زندگی ناظر است بر سلوک فردی و اجتماعی افراد یک جامعه که بسته به نوع ایدئولوژی و جهان‌بینی مکتب غالب در آن، می‌تواند متفاوت باشد. عرفان و سیاست برخلاف ظاهر نامتجانس خود می‌تواند در برخی مکاتب از درهم‌آمیختگی شدیدی برخوردار باشد که ساحت‌های مختلف زندگی را دربر گرفته، حکمت را در آن جاری کند و ظاهر و باطن حیات انسان را با نظام احسن الهی هماهنگ کند. سبک زندگی پاسداری همان سبک زندگی مؤمنانه انقلابی است که خداوند حکیم در قرآن حکیم به‌عنوان الگو معرفی می‌کند و به‌طور کامل تداعی‌کننده پیوند هم‌زمان عرفان و سیاست در متن زندگی مؤمنانه و قرآنی است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از آیات قرآنی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قرآن کریم برخلاف دیدگاه سلبی، با تائید دیدگاه ایجابی، ضرورت پیوند میان ملک و ملکوت و زمین و آسمان و ظاهر و باطن را اثبات می‌کند و این موضوع در ترسیم‌های قرآنی از سیمای مؤمنین قابل احصاء است که در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی قابل‌مشاهده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of the connection between mysticism and politics in a revolutionary faithful lifestyle

نویسندگان [English]

  • mohammad behzad
  • Hasan Islampour Karimi
Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

Lifestyle refers to the individual and social behavior of individuals in a society that can vary depending on the ideology and worldview of the dominant school. Mysticism and politics, despite their heterogeneous appearance, can be severely intertwined in some schools, encompassing different areas of life, imparting wisdom, and harmonizing the appearance and interior of human life with the best divine system. The lifestyle of the Pasdaran is the same as the revolutionary faithful lifestyle that God Almighty introduces as a model in the Wise Qur'an and is completely reminiscent of the simultaneous connection between mysticism and politics in the context of the faithful and Qur'anic life. In this research, descriptive-analytical method has been used by library studying using Quranic verses. The results of the research show that the Holy Quran, contrary to the negative view, by confirming the positive view, proves the necessity of the connection between property and kingdom and earth and sky and appearance and interior. This issue can be seen in the Qur'anic drawings of the image of the believers, which can be seen in the revolutionary lifestyle of the believers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • mysticism
  • politics
  • believer
  • revolutionary