بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان(افسر محصل) دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بود. برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی‌های شخصیتی و پرسشنامه استاندارد تاب‌آوری است. برای تحلیل داده­های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی با ضریب همبستگی 360/.، ویژگی شخصیتی توافق پذیری با ضریب همبستگی 221/.، ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی 323/. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با ضریب همبستگی 269/. و ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی با ضریب همبستگی 447/. با تاب‌آوری آنان رابطه معناداری وجود داشت که این نتایج نشان‌دهنده تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان(افسر محصل) با ضریب همبستگی 39٪ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of personality traits on students' resilience (Case study: Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training)

نویسندگان [English]

  • Abdullah Soltaninejad 1
  • Ruhollah Haji Beigi 2
1 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Graduated from Imam Hussein University with a master's degree in command and management
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of personality traits on the resilience of students of Imam Hossein (AS) University. This research is based on the purpose of applied research and on the basis of nature and method, it is a kind of correlational research. The statistical population of this study includes students (student officer) of Imam Hussein (AS)  University. Both library and field methods were used to collect data from this study. The data collection tools of this research are two questionnaires including the standard questionnaire of personality traits and the standard questionnaire of resilience. Descriptive statistics including mean, variance and standard deviation were used to analyze the data of this study. The results show that the personality trait of extroversion with a correlation coefficient of ./360, the personality trait of agreement with the correlation coefficient ./221, the personality trait of neuroticism with a correlation coefficient of ./323 Personality trait Openness to experience with a correlation coefficient of ./269 And conscientious personality trait with a correlation coefficient of ./447 there was a significant relationship with their resilience that these results show the effect of personality traits on the resilience of students (student officer) with a correlation coefficient of ./39.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Conscientiousness
  • Compatibility
  • Resilience
  • Imam Hussein (AS) University