بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان(افسر محصل) دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بود. برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی‌های شخصیتی و پرسشنامه استاندارد تاب‌آوری است. برای تحلیل داده­های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی با ضریب همبستگی 360/.، ویژگی شخصیتی توافق پذیری با ضریب همبستگی 221/.، ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی 323/. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با ضریب همبستگی 269/. و ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی با ضریب همبستگی 447/. با تاب‌آوری آنان رابطه معناداری وجود داشت که این نتایج نشان‌دهنده تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان(افسر محصل) با ضریب همبستگی 39٪ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Abdullah Soltaninejad 1
  • Ruhollah Haji Beigi 2
1 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Graduated from Imam Hussein University with a master's degree in command and management
چکیده [English]

-