بررسی شاخص‌های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام حسین (ع)

چکیده

نظر به رسالت متفاوت نیروهای مسلح نظام اسلامی با سایر نظام‌ها و تأثیر عوامل غیر فیزیکی توان رزم در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ که دستاوردهای دفاعی-امنیتی چهار دهه گذشته گویای این واقعیت است و رسالت خطیر و سنگین نیروهای مسلح در گام دوم انقلاب اسلامی، این نوشتار بر آن است تا شاخص‎های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح را احصاء و به رشته تحریر در آورد. پژوهش حاضر، نوعی تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ از این جهت که در روش کیفی از ابزار مصاحبه و در روش کمّی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق با استفاده از فرمول نسبت صفت 96 نفر تعیین گردید.بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها؛ نظر به اینکه درجه آزادی 99 و سطح معنی‌داری 0/000، میانگین شاخص‌های پنج‌گانه بالاتر از 3 و اختلاف میانگین 1/1280؛ مضاف بر تأیید فرضیه تحقیق؛ شاخص‌های انگیزه تأثیر بالایی در تحقق رسالت نیروهای مسلح دارند. نظر به رتبه بالا تأثیر شاخص‌های انگیزه در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ طیف کاملی از گزینه‎هایک دفاع لایه‌بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل خواهد گرفت که در مبحث نتیجه‌گیری به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ismail Khanahmadi
Assistant Professor at the Department of Command and Staff Imam Hussein University of Officer Training
چکیده [English]

-