بررسی شاخص‌های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام حسین (ع)

چکیده

نظر به رسالت متفاوت نیروهای مسلح نظام اسلامی با سایر نظام‌ها و تأثیر عوامل غیر فیزیکی توان رزم در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ که دستاوردهای دفاعی-امنیتی چهار دهه گذشته گویای این واقعیت است و رسالت خطیر و سنگین نیروهای مسلح در گام دوم انقلاب اسلامی، این نوشتار بر آن است تا شاخص‎های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح را احصاء و به رشته تحریر در آورد. پژوهش حاضر، نوعی تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ از این جهت که در روش کیفی از ابزار مصاحبه و در روش کمّی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق با استفاده از فرمول نسبت صفت 96 نفر تعیین گردید.بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها؛ نظر به اینکه درجه آزادی 99 و سطح معنی‌داری 0/000، میانگین شاخص‌های پنج‌گانه بالاتر از 3 و اختلاف میانگین 1/1280؛ مضاف بر تأیید فرضیه تحقیق؛ شاخص‌های انگیزه تأثیر بالایی در تحقق رسالت نیروهای مسلح دارند. نظر به رتبه بالا تأثیر شاخص‌های انگیزه در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ طیف کاملی از گزینه‎هایک دفاع لایه‌بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل خواهد گرفت که در مبحث نتیجه‌گیری به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the indicators of effective motivation in fulfilling the mission of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ismail Khanahmadi
Assistant Professor at the Department of Command and Staff Imam Hussein University of Officer Training
چکیده [English]

Considering the different mission of the Armed Forces of the Islamic system from other systems and the effect of non-physical factors of combat capability in fulfilling the mission of the Armed Forces which the defense-security achievements of the last four decades show this fact and the serious and heavy mission of the armed forces in the second step of the Islamic Revolution, this article aims to count and write the indicators of effective motivation in fulfilling the mission of the armed forces. The present study is a kind of mixed exploratory research; This is because in the qualitative method the interview tool is used and in the quantitative method the questionnaire tool is used. The research population was determined using the trait ratio formula of 96 people. Based on the results of data analysis, considering that the degree of freedom is 99 and the level of significance is 0.000, the average of the five indicators is higher than 3 and the difference of average is 1.1280; In addition to confirming the research hypothesis, Motivational indicators have a great impact on fulfilling the mission of the Armed Forces. Considering the high rank of the effect of motivation indicators in fulfilling the mission of the Armed Forces, the full range of options will form a layered defense under the heading of five capacities for the Islamic system, which is mentioned in the conclusion section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Mission
  • Armed Forces
  • comprehensive defense
  • Divine Mission