بررسی تحلیلی گفتمان‎های مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر عنصر معنویت در نگاه شهید مطهری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

این مقاله به‌دنبال آن است تا در یک بررسی تحلیلی، نقش هریک از گفتمان‌های مطرح در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی از جمله اسلام فقاهتی، مارکسیستی و لیبرالیستی را با توجه به عنصر معنویت در آثار شهید مطهری موردبررسی و تحلیل قرار دهد. نویسنده در این مقاله درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که با توجه با گفتمان‎های لیبرالیستی، مارکسیستی و اسلام فقاهتی در ماه‎های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، چرا این گفتمان اسلام فقاهتی بود که نقش اصلی را در چگونگی وقوع انقلاب اسلامی و تحولات پس‌ازآن ایفاء نمود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌رغم وجود گفتمان‎های لیبرالیستی و مارکسیستی موجود در جامعه قبل و پس از انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام فقاهتی با توجه به مفاهیم آن و به دلیل انطباق این مفاهیم با خواسته‎ها و آرزوهای دیرینه مردم مسلمان ایران نقش اصلی و مؤثری را در شکل‎گیری، پیروزی و تحولات پس از آن تا به امروز ایفاء کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of effective discourses in the victory of the Islamic Revolution Emphasizing the element of spirituality in the view of Martyr Motahhari

نویسنده [English]

  • Dr. Ismail Iqbal
Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

This article seeks to examine and analyze the role of each of the discourses (jurisprudential Islam, Marxism and liberalism) in the process of formation and victory of the Islamic Revolution according to the element of spirituality, emphasizing the guidelines and positions of Imam Khomeini, the Supreme Leader and especially the works of Martyr Motahari, In this article, the author tries to answer the question using descriptive-analytical method that considering the existence of liberalism, Marxism and jurisprudential Islam discourses in the months before and after the Islamic Revolution, why only the discourse of jurisprudential Islam plays a role in how the Islamic Revolution took place and the developments that followed? Findings show that despite the existence of liberal and Marxist discourses in society before and after the Islamic Revolution, the discourse of Islamic jurisprudence according to its concepts and due to the adaptation of these concepts to the long-standing requests and aspirations of the Muslim people of Iran played an important role in its formation, victory and subsequent developments Until today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Spirituality
  • Islamic Revolution
  • Jurisprudential Islam
  • Marxism
  • Liberalism