شناسایی روش‌های مناسب ارزشیابی عملکرد و ترتیب آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

3 مدرس گروه علوم پایه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی روش مناسب ارزشیابی عملکرد اساتید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام پذیرفته است. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری آن اساتید دانشگاه به شمار ۲۷۰ نفر در سال ۱۳۹۹ می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۵ نفر به دست آمد. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده و برای گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل ابعاد و مؤلفه‌های ارزشیابی عملکرد اساتید دانشگاه می‌باشد. پایایی و قابلیت اعتماد پرسش‌نامه با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ ۰/۹۵۵ به دست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است. بر اساس نتایج این تحقیق، کامل‌ترین روش ارزشیابی عملکرد اساتید ترکیبی از روش‌های متداول علمی با لحاظ نمودن عوامل سازمانی و شاخص‌های شایستگی پاسداری و مشتمل بر پنج بعد علمی- آموزشی، پژوهشی، خدمات علمی اجرایی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و سازمانی طراحی شد. در بین ابعاد ارزشیابی عملکرد، بعد علمی- آموزشی بیشترین سهم و بعد خدمات علمی- اجرایی کمترین سهم را در ارزشیابی عملکرد اساتید ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify appropriate methods for evaluating performance and its order in Imam Hussein University of Officers and Guards Training

نویسندگان [English]

  • Dr. Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Dr. Faizullah Jalali 2
  • Hossein Katibifar 3
1 Assistant Professor of Sociology, Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
3 Lecturer at Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of identifying the appropriate method for evaluating the performance of professors of Imam Hussein University of Officers and Guards Training. The research method is applied research in terms of purpose and descriptive and survey in terms of nature and method. The statistical population is 270 university professors in 1399. The sample size was 155 using Morgan table. Simple random sampling method was used and for data collection two library and field methods were used. The data collection tool is a researcher-made questionnaire that includes the dimensions and components of evaluating the performance of university professors. Reliability and Validity of the questionnaire was 0.955 using Cronbach's alpha method, which indicates the high stability and reliability of the questionnaire. Based on the results of this study, the most complete method of evaluating the performance of professors was designed by combining conventional scientific methods with organizational factors and indicators of competency and including five dimensions of scientific-educational, research, scientific, executive, cultural, training and social and organizational services. Among the dimensions of performance evaluation, the scientific-educational dimension plays the most role and the scientific-executive services dimension plays the least role in the evaluation of teachers' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Method
  • Performance Evaluation
  • Instructor
  • Professor
  • Imam Hussein (AS) Military University and Guard Training