آسیب‌شناسی روش‌های تدریس دروس تخصصی در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) (مطالعه موردی: دانشکده فرهنگی و تربیتی رسالت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

3 مربی دانشکده رسالت دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی روش‌های تدریس دروس تخصصی در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، با مطالعه موردی دانشکده فرهنگی و تربیتی رسالت در بعدهای دانشی(شناختی)، انگیزشی(عاطفی) و مهارتی (روانی- حرکتی) و ارائه راهکارهای مناسب است. جامعه آماری این تحقیق به‌صورت تمام شمار و از فراگیران یکی از دوره‌های کارشناسی ناپیوسته در دانشکده رسالت می‌باشند که از سال‌ ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مشغول گذراندن دوره خود بوده‌اند. روش انجام تحقیق در این پژوهش، کاربردی– توسعه‌ای و پیمایشی(توصیفی) می‌باشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه‌ای محقق ساخته در مورد آسیب‌شناسی روش‌های تدریس استفاده گردید که روایی آن توسط ۲۰ تن از اساتید دانشگاه افسری امام حسین(ع) تأیید و پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی، به تعداد ۷۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه داده شد که جمعاً ۶۳ مورد از این پرسشنامه‌ها برگشت که آلفای کرونباخ آن ۰/۹۵۱ محاسبه گردید. همچنین به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی– استنباطی استفاده گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که ۱۹ عامل به‌عنوان عوامل مؤثر بر آسیب‌شناسی روش‌های تدریس دروس تخصصی وجود دارد که ارتباط معناداری با مؤلفه‌های تحقیق داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of teaching methods of specialized courses in Imam Hossein University of Officers and Guards Training (Case study: Resalat Cultural and Educational Faculty)

نویسندگان [English]

  • Dr. Alireza PourSharia 1
  • MohammadReza Nouri 2
  • Saeed Firoozi 3
1 Assistant Professor of Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training
2 Member of the faculty of Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training
3 Lecturer at Imam Hossein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The aim of the present study was to diagnose the pathology of teaching methods in specialized courses in Imam Hossein (AS) University of Officers and Guards Training, with a case study of Resalat Cultural and Educational Faculty in the dimensions of knowledge (cognitive), motivational (emotional) and skill (psycho-motor) along with providing appropriate solutions. The statistical population of this research is the whole of students of one of the discontinuous undergraduate courses in Resalat Faculty who have been conducting their course from 1396 to 1398. The research method in this research is applied-developmental and survey (descriptive). To achieve the objectives of the research, a researcher-made questionnaire on the pathology of teaching methods was used, the validity of which was confirmed by 20 professors of Imam Hussein (AS) Military University and its reliability was given to 75 students of this university in a preliminary study. in total, 63 of these questionnaires were returned and Cronbach's alpha was calculated to be 0.951. Descriptive-inferential statistics were also used to analyze the data. Findings of the study indicated that there are 19 factors as effective factors on the pathology of teaching methods of specialized courses that were significantly related to the components of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Educational Objectives
  • teaching methods
  • Imam Hussein (AS) Military University