مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جِهاد بر اساس آموزه‌های قرآن و سنّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دین مبین اسلام نسبت به رعایت اخلاق، در تمامی ابعاد زندگی انسان، تأکید بسیاری دارد؛ یکی از ابعاد مهم زندگی بشر بحث جنگ و قتال است که جنبه‌ خشونت آن کاملاً واضح و آشکار است؛ لذا با توجه با تأکیدات دین مبین اسلام در موضوع رعایت همه‌جانبه اخلاق، این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات شریفه‌ قرآن و سنّت معصومان(ع)، مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جهاد را مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. در این راستا ضمن تبیین مهم‌ترین پیش انگاره‌های رعایت اخلاق در جهاد، در قالب مبانی «انسان شناسانه»، «اخلاق مدارانه» و «رفتار مدارانه»، مهم‌ترین دستورالعمل‌های اخلاقی مجاهدان، در عرصه‌ جِهاد در چارچوب «اصول اخلاقی فرماندهان»، «اصول اخلاق فردی و جمعی رزمندگان» و «اصول اخلاقی در مواجهه با دشمن»، موردبررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دین اسلام در عرصه جهاد بر رعایت کامل اصول اخلاقی تأکید فراوان دارد و با لحاظ کردن قواعد اخلاقی علاوه بر کاستن از جنبه خشونت جنگ، آن را به امری مقدس تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

moral basics and principles of Islamic armies in the field of jihad According to the teachings of the Qur'an and Sunnah

نویسنده [English]

  • Dr. Mohammad GhasemiShob
Doctor of Quranic and Hadith Sciences, researcher and lecturer Imam Hussein (AS) comprenensive University
چکیده [English]

The religion of Islam places great emphasis on the observance of morality in all aspects of human life; One of the most important aspects of human life is the issue of war and fighting, the violent aspect of which is quite clear; Therefore, considering the emphasis of the religion of Islam on the subject of comprehensive observance of ethics, this study seeks to explain the moral basics and principles of Islamic armies in the field of jihad by using a descriptive-analytical method and by examining the verses of the Qur'an and the tradition of the Infallibles. In this regard, while explaining the most important preconceptions of observing ethics in jihad, in the form of "anthropological", "ethical" and "behavioral" principles, the most important moral instructions of the Mujahideen in the field of jihad within the framework of "commanders' ethics", "ethics principles" "Individual and collective fighters" and "Ethical principles in the face of the enemy" are examined. The results of the research show that the religion of Islam in the field of jihad places great emphasis on the full observance of moral principles and by considering the moral rules in addition to reducing the violence of war, has made it a sacred thing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic armies
  • moral principles
  • Training
  • Jihad
  • Quranic teachings
  • tradition