روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

3 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) می‌باشد. این تحقیق کاربردی و با روش، توصیفی- پیمایشی صورت گرفته که اطلاعات آن به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران موجود در یک دوره آموزشی به تعداد 100 نفر به‌عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات اساتید، مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای مؤلفه‌های حفظ قدرت تاب‌آوری 75/0 و برای مؤلفه‌های افزایش قدرت تاب‌آوری 74/0 به دست آمد. در پایان جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد روش انتخاب‌شده برای حفظ قدرت تاب‌آوری (توکل و ایمان قلبی به خدا، صبر و استقامت، تکلیف مداری و امید به آینده) و همچنین روش‌های افزایش قدرت تاب‌آوری (برقراری رابطه بین فردی، ندیدن بحران‌ها به‌صورت موقعیت‌های برطرف نشدنی، اجتناب‌ناپذیر بودن تغییرات در زندگی، هدف‌گذاری، اقدام قاطعانه کردن و پرورش دیدگاه مثبت از خود) روش‌هایی مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational methods to maintain and increase resilience in Graduate students in a military university

نویسندگان [English]

  • Dr. Hamidreza Hatami 1
  • Bahram Fathi 2
  • Mohammad Balkhi 3
1 Assistant Professor of Imam Hussein (AS) University
2 Graduated Master
3 Lecturer at Imam Hossein University (AS) of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the educational methods of maintaining and increasing resilience in graduate students in a military university. This applied research has been done by descriptive-survey method and its information has been collected as a field research using a questionnaire. The statistical population was all learners in a training course who have been admitted to the university and 100 peoples of them has been selected as samples by sampling method, and also the reliability of the questionnaire by using Cronbach's alpha test for components of maintaining resilience is 0.75 and for components of increasing resilience 0.74, respectively was obtained. Finally, one-sample t-test and independent t-test were used to analyze the data and test the hypotheses at a significance level of 0.05. The results showed that the chosen method for maintaining resilience (trust and heartfelt faith in God, patience and perseverance, commitment and hope for the future) as well as methods to increase resilience (establishing interpersonal relationships, not seeing crises as insurmountable situations, the inevitability of change In life, goal setting, taking action decisively, considering problems as the means of self-examination, and cultivating a positive view of oneself) are appropriate methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Training
  • Graduate
  • Educational Methods
  • Military University