بررسی محتوای دوره عمومی تربیت پاسداری از دیدگاه فرماندهان و مربیان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تربیت مربی جهادی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی و تربیتی دوره­ عمومی تربیت پاسداری دانش­آموخته­ها با انتظارت سپاه (قابلیت‌های مورد انتظار از فراگیران) از دیدگاه فرماندهان و مربیان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) است. لذا مسئله کلی این تحقیق این است که محتوای دوره­ عمومی تربیت پاسداری دانش­آموخته­ها از دیدگاه فرماندهان و مربیان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) تا چه میزان انتظارات سپاه از فراگیران را برآورده می‌کند؟ نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل مربیان و فرماندهان دانشگاه است که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه نیز از طریق خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پرسشنامه نشان داد که محتوای دروس دوره عمومی تربیت پاسداری دانش‌آموخته‌ها در ابعاد پنج‌گانه(توانمندی ارزشی پاسداری، آمادگی نظامی رزمی، توانمندی نهادی سازمانی، سبک زندگی پاسداری و برنامه‌های اردویی) با انتظارات سپاه از فراگیران در حد زیاد و خیلی زیاد مطابقت دارد. در جمع‌بندی کلی از تحلیل داده‌ها در ابعاد پنج‌گانه محتوای دوره، دروس مرتبط با «برنامه‌های اردویی» (با میانگین رتبه 4.47) در رتبه اول و دروس مرتبط با «توانمندی‌های نهادی و سازمانی» (با میانگین رتبه 1.65) در رتبه آخر (پنجم) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the content of the general course of guard training from the perspective of commanders and trainers of Imam Hussein (pbuh) University of Officers and Guards Training

نویسندگان [English]

  • Dr. Abbas Ali Salmani 1
  • Ahmad Mehraban 2
  • Saeed Shojaei 3
1 Assistant Professor of Imam Hussein (AS) University
2 Faculty member of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
3 Graduated master from Jihadi Instructor training
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the degree of compliance of the educational content of the general course of training the graduates with the expectations of the IRGC (expected capabilities of learners) from the perspective of commanders and trainers of Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training. Therefore, the general issue of this research is that to what extent does the content of the general training course of the graduates meet the expectations of the IRGC from the students from the perspective of the commanders and trainers of Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training? The type of research is applicable and the research method is descriptive-survey. The statistical population of the study is a collection of university instructors and commanders who have been selected by purposive sampling. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. The results of the analysis of the questionnaire data showed that the content of the courses of the general training course of the guards in five dimensions (value capability of the guard, military combat readiness, organizational institutional capability, guard lifestyle and camp programs) ccorresponds with IRGC expectations of these learners much and too much. In the general summary of data analysis in the five dimensions of course content, lessons related to "the camp programs" (with an average rank of 4.47) reached the first rank and lessons related to "institutional and organizational capabilities" (with an average rank of 1.65) reached the last rank (fifth).

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Course of Guards Training
  • Revolutionary Guards
  • IRGC Expectation
  • Commanders and Trainers
  • Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training