الگونمایی عملی و رفتاری فرمانده مربیان و اساتید در قبال دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی و مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر سنجش الگونمایی عملی و رفتاری فرمانده مربیان و اساتید و ارائه روش‌های بهینه‌سازی آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) است. با توجّه به گستردگی ابعادِ شیوه‌های تربیتی دوره‌های افسری در ابعاد و حوزه‌های ابلاغی و مورد انتظار؛ تأکید این تحقیق بر سنجش مطلوبیت الگونمایی عملی و رفتاری فرمانده مربیان و اساتید دانشگاه به‌ویژه دانشکده تربیت جهادی در بازه زمانی و قلمرو مشخص معطوف گردیده است. سؤال اصلی مقاله این است که میزان مطلوبیت الگونمایی عملی و رفتاری فرماندهان و مربیان در قبال دانشجویان و ارائه روش‌های بهینه‌سازی آن چگونه است؟ روش مورداستفاده توصیفی- پیمایشی است که در دو سطح اعتباریابی وضع موجود و وضع مطلوب انجام شده است. برای گردآوری داده‌های این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و استفاده از اسناد ارزیابی نخبگان و سنجه‌های شایستگی‌های پاسداری، با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت و پایایی 97 صدم (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش 60 نفر از دانشجویان، 77 نفر از فرمانده مربیان و اساتید که به روش تمام شمار و به‌صورت هدفمند انتخاب و استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فرمانده مربیان و اساتید الگوی خوبی در حوزه‌های موردبررسی همچون روحیه انقلابی، حوزه رفتاری، ازخودگذشتگی و حوزه عمل به تکلیف برای فراگیران بودند و میانگین در همه گزینه‌های ابعاد تحقیق بالای 76 درصد امتیاز داشتند؛ اما تا رسیدن به الگوی مطلوب فاصله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical and behavioral modeling of the commander-instructors and professors towards the students (Case study: Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training)

نویسندگان [English]

  • Dr. Alijan Moradijoo 1
  • Nader Masoumi 2
1 Assistant Professor of Imam Hossein (AS) University of Officers and Guards Training
2 Master of Defense Affairs and lecturer at Imam Hussein(AS) University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The purpose of the present study is to assess the practical and behavioral pattern of the commander- instructors and professors and to present its optimization methods in Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training. Considering the wide range of dimensions of the training methods of officer courses in the announced and expected dimensions and areas, the emphasis of this study was on measuring the desirability of practical and behavioral modeling of the commander-instructors and professors of the university, especially the Faculty of Jihadi Training in a specific period of time and territory. The main question of the article is how desirable is the practical and behavioral modeling of commanders and instructors towards students and providing its optimization methods? The used method is a descriptive-survey that has been done at two levels of validation of the current situation and the desired situation. To collect the data of this study, a researcher-made questionnaire was used and the evaluation documents of professors and guard competency criteria were used, with a Likert scale of five and a reliability of 97% (Cronbach's alpha coefficient). The statistical population of this study was 60 students, 77 commander-instructors and professors who were selected and used purposefully. The results of this study show that the commander-instructors and professors were a good pattern in the studied areas such as revolutionary spirit, behavioral area, and self-sacrifice and homework area for learners and averaged over 76% in all options of research dimensions; but there is some distance to reach the desired pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Commander-Instructors
  • Professors
  • Training
  • Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training