نویسنده = حسین کاتبی فر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی روش‌های مناسب ارزشیابی عملکرد و ترتیب آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 117-144

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ فیض اله جلالی؛ حسین کاتبی فر